PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach deklaruje zapewnienie dostępu do swojej strony internetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach spsmiechowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2009 r.
Data ostatniej aktualizacji: 28 marca 2021 r.

Status pod względem zgodności
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach dokonała samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej.

Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach http://spsmiechowice.pl/ jest częściowo zgodna z wytycznymi, które zostały określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach została wyposażona w narzędzia wspomagające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podświetlenie i podkreślenie linków. Istnieje możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa szkoły zawiera fotografie bez opisów alternatywnych, skany dokumentów oraz nieedytowalne dokumenty pdf. Obsługa strony jest możliwa przy pomocy klawiatury jaki i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Ziarko
e-mail: spsmiechowice@wp.pl
telefon/fax:158314460
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach
Śmiechowice 99 27-650 Samborzec
Tel. 158314460
e-mail spsmiechowice@wp.pl

Dostępność architektoniczna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach znajduje się w miejscowości Śmiechowice. Do dwukondygnacyjnego budynku prowadzi główne wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do wejścia prowadzą schody oraz łagodny podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Budynek nie ma windy. Korytarze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz takiej, która posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking, na którym nie zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille'a, głośniki połączone z systemem naprowadzającym dźwiękowo. Brak tłumacza języka migowego.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Śmiechowicach.