PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Wszystkie maluchy w wieku 3-4 lat zapraszamy do naszego przedszkola " BAJECZKA"
Nasze przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00.


W przedszkolu zatrudnieni są:
Nauczyciel przedszkola - mgr Żaneta Papka
                                                                Agata Bakalarska

Naszym zadaniem jest objęcie dzieci troskliwą opieką , przygotowanie do podjęcia edukacji w szkole oraz stworzenie ciepłej i serdecznej atmosfery sprzyjającej wspólnej, radosnej i zgodnej zabawie oraz nauce.

Praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się
w oparciu o program wychowania przedszkolnego
zatwierdzony przez MEN, zgodny z nową podstawą programową obowiążującą od września 2017roku.
Nauczyciele opracowali także plan pracy dydaktyczno - wychowawczej w którym zawarte są wszelkie działania
w kierunku wszechstronnego rozwoju dziecka aby ułatwić dzieciom start jako przyszłym uczniom szkoły.

Pragniemy zapewnić dzieciom:


rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, umiejętności współpracy oraz innych umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania pierwszych przyjaźni i budowania dobrych relacji w grupie rówieśników;

rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i kształtowanie zdrowych nawyków poprzez codzienną gimnastykę oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu;

rozwój u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiadania się przez sztuki plastyczne, muzykę i małe formy teatralne;

zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój fizyczny i intelektualny dzieci (rytmika);

różnego rodzaju atrakcje: wycieczki, występy teatrzyku, uroczystości okolicznościowe;

współpracę z rodziną w procesie wychowawczo-dydaktycznym.