PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Rekrutacja Punkt Przedszkolny "Bajeczka"

Rekrutacja Punkt Przedszkolny „BAJECZKA”                     
  w Śmiechowicach
REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ŚMIECHOWICACH NA ROK 2021/2022

Opracowany na podstawie:
· Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 r. art. 131 ust 2.
Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
2. Dyrektor przedszkola ustala terminy postępowania rekrutacyjnego na każdy rok szkolny w formie ogłoszenia dla rodziców.
3. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
4. Dyrektor przedszkola na tablicy informacyjnej w przedszkolu wywiesza informację o ilości wolnych miejsc w przedszkolu na kolejny rok szkolny.
5. Organ prowadzący lub dyrektor przedszkola określa wzór wniosku lub wzór zgłoszenia – załącznik nr 2 do Regulaminu.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:
Lp. Elementy procedury wstępnej                                                    Termin
1. Przyjęcie deklaracji o chęci pozostania dzieci w przedszkolu Do 7.04.2021r.
2. Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego                                  26.04.2021r.

Postępowanie rekrutacyjne

Lp. Rodzaj czynności      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                          Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 21. 04. 2021r.                                                                     Do 5. 05. 2021r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
8.05.2021r.                                                                               19.05.2021r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Do 16.05.2021 r.                                                                        Do 26.05.2021 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Do 27.05.2021 r.                                                                        Do 27.05.2021 r.