PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:
pon.-pt.: 13:00 – 15:00

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
mgr Małgorzata Słodkowska
mgr Ewelina Drzazga

Cele i zadania świetlicy szkolnej

1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach po zajęciach lekcyjnych.
2. Zorganizowanie warunków do nauki i udzielenie pomocy indywidualnej uczniom mającym trudności w nauce.
3. Kształtowanie u wychowanków właściwych postaw.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego oraz wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki i zabawy.
5. Rozwijanie u dzieci samodzielności, samorządności i aktywności społecznej.
6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Wdrażanie dzieci do utrzymania porządku w miejscu działania i po zakończeniu pracy.
8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 15.00. Rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela świetlicy o ewentualnym późniejszym odbiorze dziecka ze świetlicy.

Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Punktu Przedszkolnego „Bajeczka”
oraz klas 0 – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach.
2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.
3.Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście przez rodziców (opiekunów) lub przez osoby pisemnie upoważnione.
4. Uczeń, który samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu musi mieć pisemną zgodę
od rodziców.
5. Osobom trzecim nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody dyrektora lub wychowawcy świetlicy.
6. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do korzystania z pomocy
wychowawców w odrabianiu lekcji.
7.Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) systematycznego udziału w zajęciach,
c) nie opuszczać świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
d) kulturalnego zachowania się i respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.

Warunki korzystania ze świetlicy
1. Regularne uczestnictwo w zajęciach świetlicowych.
2. Zachowywanie się w sposób, który nie przeszkadza innym.
3. Dbałość o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Poszanowanie sprzętu świetlicowego i pomocy dydaktycznych.
5. Uczeń chory (np. z gorączką, katarem, kaszlem) nie może pozostawać w świetlicy
szkolnej.
6. Uczeń może przynosić zabawki do świetlicy, jednak nie może rościć sobie pretensji w razie ich zniszczenia lub zgubienia.
7. Uczeń nie może przynosić i korzystać w świetlicy z telefonu komórkowego i innych tego typu urządzeń. 

Kliknij, aby edytować nagłówek...

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z A. i J. PRZYBYSZ

Raz w miesiącu odbywają się spotkania z państwem Przybysz. Są to zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, gry i zabawy ruchowe, animacje oraz promocja zdrowego stylu życia. Dzieci uczą się jak zdrowo się odżywiać i dbać o swoje zdrowie. Podczczas tych spotkań podopieczni wyciskają soki ze świeżych owoców i warzyw. Sprawia im to ogromną radość.

ZABAWA CHOINKOWA

 W dniu 31 stycznia 2018 roku w naszej świetlicy odbyła się zabawa choinkowa. Było bardzo przyjemnie i wesoło. Dzieci same udekorowały salę. Podczas zabawy odbył się konkurs na króla i królową balu oraz na najpiękniejszy taniec. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie tanecznej.

ZAJĘCIA MUZYCZNE