PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Rekrutacja

Rekrutacja szkoła podstawowa

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach na rok szkolny 2021/2022


§ I WSTĘP
1. Poniższe zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach
2. Rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się na podstawie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły tj. miejscowości Śmiechowice, Żuków, Wielogóra) /załącznik nr 1/ oraz wniosku rodziców/prawnych opiekunów (dzieci spoza obwodu szkoły) /załącznik 2/.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach.

§ II ZASADY REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane będą:

a) dzieci urodzone w 2014 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane równorzędnie bez względu na wiek.

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w § III.

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 27 sierpnia 2021 r.

§ III KRYTERIA
Lp. Kryterium                                                               Wartość punktowa
1. Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata w Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Śmiechowicach - 2
2. Realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Publicznej Szkole Podstawowej w Śmiechowicach -    2
3. Samotne wychowywanie kandydata - 1
4. Orzeczenie o niepełnosprawności - 1
5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 1
6. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Samborzec -  3

§ IV WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA
1. Oświadczenie o spełnieniu danego kryterium.

§ V HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. Składanie dokumentów / wniosków – od 31 stycznia do 9 marca 2021 (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora szkoły).

2. 12 marca weryfikacja wniosków /spełnianie kryteriów/.

3. Do 13 marca ogłoszenie wyników rekrutacji – wstępna lista przyjętych.

4. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów – 20 marca.

5. Od 14 sierpnia do 27 sierpnia rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

§ VI KOMISJA REKRUTACYJNA
1. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:
a. przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów w terminach określonych w § V,
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
c. przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany złożył wymagane dokumenty,
d. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, lub informację o liczbie wolnych miejsc.

§ VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata / opiekun prawny może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.