PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Historia

Historia Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach sięga lat dwudziestych minionego wieku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wśród mieszkańców Śmiechowic
zrodziła się myśl organizacji szkoły. W wyniku starań władze oświatowe i
gminne wyraziły zgodę na utworzenie 4 - klasowej szkoły powszechnej.
Mieszkańcy zobowiązali się wybudować budynek szkoły z jedną salą
lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela. Naukę w nowo utworzonej szkole
rozpoczęto w 1922 roku.
Jednocześnie mieszkańcy sąsiedniej Wielogóry zorganizowali szkołę w
swojej wsi. Nauka przebiegała w ten sposób, że dzieci z poszczególnych
roczników uczęszczały do szkoły w Wielogórze.
Z czasem szkoły te połączyły się w jedną z siedzibą w Wielogórze,
gdyż tam były lepsze warunki lokalowe. Szkoła bowiem umieszczona została w podworskim budynku tzw. pokojach.
Nauczycielami w szkole w Śmiechowicach byli: Jan Mazgaj i Władysław
Bryła, a w szkole w Wielogórze kolejno: Laskowski, Zimnicki, Bryła i
Leżucha Maria.

W latach 30 – tych w Wielogórze wybudowano drewniany budynek szkolny z
dwoma pomieszczeniami do nauki i mieszkaniem dla nauczyciela.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w latach 1945 -1947
dobudowano barak poniemiecki z jedną salą lekcyjną i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli.

Powiększyła się również liczba nauczycieli do trzech osób. Byli nimi:
Maria Leżucha - jako kierownik, Teodozja Stefańska i Helena Krupska
jako nauczycielki. Szkoła w Wielogórze istniała do 1951 roku. Władze
gminne jak również władze oświatowe podjęły decyzję o rozbudowie szkoły w Śmiechowicach.

Dokonano kapitalnego remontu budynku podworskiego w Śmiechowicach z sześcioma pomieszczeniami do nauki oraz z mieszkaniami dla nauczycieli. Szkoła została przeniesiona do tego budynku.

W 1953 roku dokonano wymiany nauczycieli na ich własną prośbę.
Kierowniczką szkoły została Tłuchowska Julia, a nauczycielami:
Tłuchowska Irena, Juda Zdzisław i Łebek Lucyna.
W roku 1964 kierownikiem szkoły został Stanisław Pałkus, a nauczycielami byli: Stanisław Pałkus, Lucyna Łebek, Zdzisław Juda, Maria
Lenart, Genowefa Szymczyk, Marian Zwolski, Kitliński, Gaweł, Marczewska i Helena Marzec.

W roku 1974 dokonano obniżenia stopnia organizacji szkoły do trzech klas. Utworzono bowiem punkt filialny z dwoma nauczycielami.
Dzieci starszych klas uczęszczały do szkoły w Samborcu. W roku 1979
kierowniczką punktu filialnego w Śmiechowicach została Krystyna Pater, a nauczycielką Rozalia Olechowska. Od roku 1983 w klasach przedszkolnych pracowały kolejno: Maria Cichoń, Teresa Grębowiec, Małgorzata Podsiadło.

Od roku 1991 szkoła stała się samodzielną placówką z klasami I – III.
Funkcjonuje w niej również oddział zerowy. Funkcję dyrektora szkoły
powierzono pani Mariannie Maziarz. Nauczycielkami są panie: Rozalia
Olechowska, Bernarda Garnuszek, Agnieszka Godowska.
W roku 1996 mieszkańcy wsi wraz z wójtem podjęli decyzję o budowie
nowej szkoły.
28 listopada 1996 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę.
W roku 1998 w naszej szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego wraz z uroczystym otwarciem i poświeceniem nowego budynku szkoły.

Szkoła powiększyła się o dwa oddziały – klasę czwartą i piątą, a w 1999r
o klasę szóstą. Przybyli też nowi nauczyciele: Dorota Krajewska, Edyta
Smardz, i Jolanta Ziarko.

We wrześniu 1999 roku pani dyrektor Marianna Maziarz przeszła na
emeryturę. Stanowisko dyrektora objęła pani Lilianna Sapielak.

W następnym roku na stanowisku nauczyciela klas początkowych została
zatrudniona pani Jolanta Olechowska, natomiast w 2003 roku nauczycielką
języka polskiego i języka angielskiego została pani Agnieszka Chmiel.

W 2008 roku w szkole rozpoczęło działalność przedszkole alternatywne
powstałe ze środków unijnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Opiekunem przedszkola została pani Małgorzata Skrzypczyńska.

 

W roku 2009 w ramach projektu pt. "Nasze Małe Przedszkola" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej został utworzony punkt przedszkolny, do którego mogły uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Samborzec. W przedszkolu na stanowisku wychowawcy została zatrudniona pani Ewelina Drzazga.

 

1.10.2012r. zmienił się organ prowadzący szkołę. Została ona przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k. Sandomierza. Funkcję dyrektora przejęła pani mgr Dorota Krajewska. Nauczycielkami są panie: Bernarda Garnuszek, Agnieszka Godowska, Ewelina Drzazga, Agnieszka Forc, Teresa Stępińska - Błasiak, Jolanta Ziarko, Agnieszka Nowak i Grzegorz Żmuda.