PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŚMIECHOWICACH

Aktywna Tablica 2021

   Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica" na lata 2020 - 2024.
   Naszym nadrzędnym celem było doposażenie szkoły w nowoczesne środki nauczaniaTIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów ze SPE i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajeciach lekcyjnych oraz zajęciach specjalistycznych (rewalidacji, zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych itp.)
     Wybrane w projekcie pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii zostaną wykorzystane  do diagnozy, terapii  kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli im korzystać z możliwości TIK w edukacji. 
     Zakupione programy multimedialne bedą stanowiły duże wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz będą elementem wspomagającym na wszystkich etapach nauki szczególnie dla ucznów z szeroko pojetymi trudnościami w nauce. Programy zawierają interaktywne ćwiczenia do pracy  z uczniami ze spektrum autyzmu,    a także niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami umiejętności poznawczych.  Z kolei SmartFloor to innowacyjna podłoga interaktywna, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie obrazem za pomoca specjalnych pisaków interaktywnych. Na podłożu wyświetla się panel startowy z pakietem dostepnych aplikacji. Jest to doskonała nauka przez zabawę.
   Wykorzystanie w szkole na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Stosowanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Łatwość ich użytkowania pozwoli dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb uczniów. Umożliwi  to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Harmonogram działań "Aktywna Tablica"

1. Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu.
2. Powołanie Zespołu i wyznaczenie koordynatora programu.
3. Przygotowanie planu pracy.
4. Przeprowadzenie zaplanowanych działań.
5. Ocena realizacji zaplanowanych zadań.

Aktywna Tablica – międzyszkolna sieć współpracy

W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica 22 marca 2022 powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”.

Szkoły uczestniczące w sieci:
  • Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 165 im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej w Krakowie
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich
  • Szkoła Podstawowa w Ostrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
  • Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach
  • Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks.J.Twardowskiego        w Bochni
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Celem powołania międzyszkolnej sieci współpracy jest:
• wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły,
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
•rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
• zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich placówkach.

Planowane działania:

1. Spotkanie organizacyjne określenie zasad współpracy, potrzeb i oczekiwań.
2. Wybór szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań               w zakresie stosowania TIK w szkole.
3. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach 
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
4. Zorganizowanie co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.
5. Zorganizowanie w każdej szkole dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK              w nauczaniu.
6. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli: scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk. 
7. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o zasadach wzajemnej współpracy. 

Scenariusze i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi TIK:

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Scenariusz zajęć SI

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Lekcje otwarte
W dniu 16.05.2022 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza lekcja otwarta w ramach programu Aktywna Tablica. Lekcję w ramach zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK poprowadziła Pani Kinga Młodożeniec Wierzgacz.

Pobierz pliki


W dniu 30.05.2022 r. w naszej szkole odbyła się druga lekcja otwarta w ramach programu Aktywna Tablica. Lekcję z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego poprowadziła Pani Justyna Góras. Lekcja z wykorzystaniem TIK odbyła się w ramach zajęć rewalidacyjnych.

Pobierz plikiPobierz pliki


Pobierz pliki